Sideby fiskargille

 

Historik

 Fiskargillet har ett nittiotal medlemmar, varav hälften är Sidebybor. Fiskargillet sköter om fiskplanteringen och nästan årligen planterar man ut sik, lax, gös och lake.

Sideby fiskargille har troligtvis grundats på tidigt nittonhundratal, eller kanske redan på adertonhundratalet. Förut fans det två Fiskargillen Sideby södra och Sideby fiskargille, från och med 2020 fins det bara ett fiskargille och det är Sideby Fiskargille som är medlem i Österbottens Fiskarförbund. Österbottens Fiskarförbund grundades redan 1930. Där var två medlemmar med från Sideby Fiskargille, John Gullberg och Hilding Nordgren, båda fiskare från Sideby. I början var det strömming som var den viktigaste fisken, men senare började man även med lax och sikfiske.

Laxen fiskades först med såkallade laxklubbor men på senare år fiskades den med laxfällor. Det höll man på med ända in på 1980 talet.

Sedan dess har fisket minskat årligen och idag finns det en några yrkesfiskare kvar, och sportfiskare. Men fiskargillet finns kvar.

Fiskargillet äger holmen Storbådan

Fiskargillet sköts av en styrelse som består av en ordförande och fyra medlemmar, samt två ersättare. Idag är det Bror Eriksson som är ordförande för gillet. Fiskargillet har haft många ordförande under åren, en som man minns är Albert Långvik som var ordförande i över 20 år.  Avgiften som medlemmarna betalar in går till utplanteringen av fiskyngel.

 

Mer information

Sideby Fiskargillets styrelse består av.
Ordförande Bror Eriksson Tel +358 400846732 e-post bgs.eriksson@gmail.com
Viceordförande Harry Utter Tel +358 408374660 e-post urakointi@windowslive.com
Styrelsemedlemmar
Roger Norrback
Mauno Jaakkola
Matias Utter

Ersättare
Jan-Erik Långvik
Ulla Särä Jekku

Fredningsoråden i fladan fredas ett område som går från Vedholmeni en rät linje till vedholmsgrynnan och Furuskäret. Innanför denna linje är allt nät och rysjefiske förbjudet. Storhamnsviken är fredat för allt fiske. (Karta bifogas till sidan)

I Kilviken får varje medlem fiska med två st 30 m långa nät, maskstorlek 43 mm. Sidavstånd
100 m och från en annans nät ända 10 m. Vid behov kan styrelsen förbjuda allt fiske i Kilviken.

På hela fiskargillets vattenområde får medlemmar fiska med 8 st 30 m långa nät, enligt statens direktiv får icke medlemmar fiska med 5 st 30 m långa nät, dessa nätmängder gäller icke yrkesfiskare som har fiskelicens. Alla nät bör märkas med fiskarens namn och telefonnummer både vinter och sommar. Näten bör märkas med ordentliga märken.

I Flada och Lötfjärden skall det vara mellan nätraderna sommartid 50 m och vintertid 100 m.

Sideby Fiskargille äger en transportflotte som byggdes 2021 den hyres inte ut till utomstående utan det skall vara någon med från gillets styrelse, ett arvode tas ut vid varje transport av varor. Arvodet bestäms av den som transporterar varorna. Harry Utter är huvudansvarig för flotten.
( bifogas bilder av flotten)

Fiskargillet äger holmen Storbådan och stugan som fins där och den är till för var och en, men gillet önskar att var och en städar och håller ordning i stugan, tag ved med om ni tänker göra upp eld där.
( Bifogas bild av stugan)

Länk till fiskerilagen https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2015/20150379

Länk till köp av statens fiskekort https://mmm.fi/sv/fiskar/fritidsfiske/statens-fiskeavgifter

Statens fiskeavgifter fås även på R-kioskerna.

Fikargillets fiskeavgifter fås på Korsnäs Andelsbank Sideby
Och även på Sideby Bybutik

Till medlemmar skickas fiskeavgiften / post eller e-post

Länk till märkning av nät https://ahven.net/sv/fiske/markning-av-redskap/

 

 

Årsberättelse för År 2020

Året inleddes med årsmöte som hölls den 15 mars 2020

KL 18.00 i Sideby Byacenter.

I Fiskargillets intermistiska styrelse invaldes:

Bror Eriksson Ordf.

Roger Norrback Sekreterare

Bo Långvik Ledamot

Erling Lundman Ledamot

Hans Långvik Ledamot

Tommy Eriksson Ersättare

Harry Utter Ersättare

Till verksamhetsgranskare valdes Ulf Rosengård och Kent Taipale och till ersättare Tomas Teir, Staffan Teir.

Årsmötet valde en intermistisk styrelse i väntan på sammanslagning av båda gillena, men det blev ingen sammanslagning Sideby södra fiskargille fins kvar men utan fiskevatten Sideby fiskargille arrenderar hela delägarlagets vattenområde. Enligt stämmobeslut den 1 augusti 2020.
Sideby och Sideby södra Fiskargillens extra ordinarie möte den 15 augusti kl 15,00 på Sideby Byacenter valdes en ny styrelse för Sideby Fiskargille vilken består av.

Bror Eriksson Ordf

Harry Utter Viseordf

Mauno Jaakkola Ledamot

Peter Häggkvist Ledamot

Roger Norrback Ledamot

Ulla Särä Jerkku Esättare

Tommy Eriksson Ersättare

Styrelsen har haft fyra stycken styrelsemöten under året och 26 Paragrafer har ned skrivits.

Den normala verksamheten har skötts under året av ordförande och sekreteraren. Ordförande har deltagit i Krs-Storå fiskeriområdes styrelse och årsmöte. En gillesmedlem har gått bort under året. Så i detta nu så har fiskargillet femtiosex stycken medlemmar. Korsnäs andelsbank Sideby kontor sköter fiskekorts försäljningen, årets fiskekort försäljning blev lite bättre en året innan 1635,00 € och 2019 1535,00 €. 2020 var det tjugo stycken icke medlemmar som betalade fiskeavgift och sex stycken medlemmar som har obetald medlemsavgift. Fiskargillet har haft besvär med en tjuvfiskare under året, han blev varnad två gånger att han fiskar på olovligt vatten men likväl så fortsatte han. Så fiskeövervakare Stig Blomqvist tillkallades för att ta upp hans nät ca 40 stycken som fördes till polisstationen i Kristinestad, därifrån han fick hämta dem. Samma dag som näten togs upp löste han fiskekort som berättigar till fem stycken nät a trettio meter. Fisket har varit dåligt under året 2020. Fiskestugan på Storbåda holmen behöver lite reparation det är södra gaveln som har börjat ruttna litet. Fiskargillet har tagit på sig ansvaret som farledshållare in till Kilviken och Yttergrund, som i praktiken betyder att se till att alla remmare är på platts och fins till Staden Kristinestad står för kostnaden om nånting behöver göras.

 

Sideby den 21 mars 2021

Styrelsen

 

 

Sideby Fiskargilles Verksamhetsberättelse 2021

Året inleddes med årsmötet som hölls den 11 april kl 14,00 på Sideby Byacenter.

Följande personer invaldes i styrelsen:

Bror Eriksson       Ordf

Harry Utter           Viseordf

Mauno Jaakkola    Ledamot

Peter Häggkvist     Ledamot

Roger Norrback    Ledamot

Ulla Särä Jerkku   Esättare

Jan-Erik Långvik  Ersättare  

Styrelsen har haft sju stycken styrelsemöten under året och 61 Paragrafer har ned skrivits.

Den normala verksamheten har skötts under året av ordförande och sekreteraren.  Ordförande har deltagit i Krs-Storå fiskeriområdes styrelse och årsmöte. En gillesmedlem har gått bort under året. Medlems antal har ökat sedan fiskargillet arrenderar hela vattenområdet så nu har fiskargillet sjuttioen stycken medlemmar, och trettiofyra stycken icke medlemmar som erlägger fiskeavgift. Harry Utter har gått fiskeövervakarkursen och han sköter övervakningen på gillets vattenområden.  Korsnäs andelsbank Sideby kontor sköter fiskekorts försäljning, och Sideby Bybutik. Sideby Fiskargille äger Storbådaholmen som köptes 1995 från Jaakkola hemman samt fiskestugan som finns där.  Årets fiskekort försäljning blev bättre tack vare flera medlemmar en året innan. Tjuvfiske i Kilviken en person som inte var medlem i gillet satte ut tre stycken nittio meters nät, blev uppmanad att kontakta fiskargillet men det gjorde han inte. Fiskeövervakare Harry Utter kontaktades och beslöts att näten tas upp, som verkställdes med polisens hjälp, samt tog dem med till Kristnestad. Fisket har varit dåligt under året 2021.  Fiskestugan på Storbåda holmen dörren har blivit reparerad av Bror Eriksson och stugan har blivit målad av Tuija Utter och Ulla Särä Jerkku som Harry Utter körde ut. Under året har det byggds en transportflotta på talko av ett x antal personer för att ta upp remmare och sätta ut dem med samt att byta boj kättingar med. Den blev inte riktigt färdig under året så det fortsätter år 22 återstår ännu lyftanordningen för bojtyngderna. Fiskargillet hade ett extraordinariemöte under året det var meningen att ett lån skulle upptas i Korsnäs Andelsbank, men på grund av höga lånekostnader beslöt styrelsen att inga lån upptas. Så därför har en del av kostnaden för byggandet av flotten flyttats till 2022. Fiskargillet har tagit på sig ansvaret som farledshållare in till Kilviken och Yttergrund, som i praktiken betyder att se till att alla remmare är på plats och finns till Staden Kristinestad står för kostnaden om någonting behöver göras.

Styrelsen

Sideby den 20mars 2022

 

 

Årsmöte Fiskargillet

14.4.2024 

Förslag:

§ 4  Fisketillstånden måste förnyas. Icke medlemmar kommer att få ett märke som fästs på flaggan så att fiskeövervakaren vet att ersättningen är gjord.  Medlemmarna kommer att få ett medlemskort.  Yrkesfiskare erhåller ett specialkort.  Fisketillsiånden erhålles av Korsnäs Andelsbank, Sideby Byabutik samt av Harry Utter.

Beslut:  Enligt förslag

 

§ 5  Begränsning med fiskebragder i trånga sund 50 meter från sundet åt båda sidorna. Sundet får inte stängas. Flaggor skall amvändas på alla bragder. Vid nätutläggning från land kan användas mindre märke närmast land.

Beslut:  Enligt förslag